Vervangen door: */ ?>

Lidmaatschap – contributie

Betaling contributie (en KNZB-afdracht):
Het contributie-tarief is afhankelijk van de groep waarbij je traint, het aantal keren dat je traint en de startvergunning.
Het bestuur vraagt jaarlijks tijdens de ALV goedkeuring voor verhoging van de contributietarieven.

De contributie-tarieven zijn:
Jeugdrecreanten (1 x zwemmen per week): € 32,50 per kwartaal
Jeugdrecreanten (2 x zwemmen per week): € 44,50 per kwartaal
Hieronder vallen de jeugd-wedstrijdzwemmers en de minipoloërs

Senior recreanten: € 44,50 per kwartaal
Wedstrijdzwemmers: € 56,50 per kwartaal
Jeugd waterpolo (12 jaar en ouder): € 55,50 per kwartaal
Senior waterpolo: € 67,50 per kwartaal
Senior recreanten waterpolo: € 56,50 per kwartaal

KNZB-afdracht:

Elk lid van Zwemvereniging Middelsé is tevens bondslid van de KNZB. Zv Middelsé draagt jaarlijks de bondscontributie af aan de KNZB.

Deze KNZB-afdrachtstarieven zijn voor 2013:
Leden die niet deelnemen aan de wedstrijdsporten: € 10,65
Leden onder 12 jaar met een startvergunning: € 12,35
Leden van 12 jaar en ouder met een startvergunning: € 42,80

Deze KNZB-afdrachtstarieven zijn voor 2014:
Leden zonder startvergunning: €12.25
Leden met startvergunning onder 12 jaar: €13.95
Leden met startvergunning ouder dan 12: €44.95

Deze KNZB-afdrachtstarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Leden die meedoen aan wedstrijden dienen te beschikken over een startvergunning.

Automatische incasso:

Wij geven er de voorkeur aan dat de contributie per automatische incasso wordt betaald.

Van degenen die op het aanmeldingformulier toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso wordt 4 x per jaar de contributie geïnd en daarnaast 1 x per jaar de KNZB-afdracht.
Eigen overschrijving:
Van degenen die aangegeven hebben niet per automatische incasso wensen te betalen wordt verwacht dat zij elk kwartaal de contributie overschrijven op bankrekeningnummer: 1208.83.244 t.n.v. Zwemvereniging Middelsé.

Daarnaast wordt verwacht dat 1 x per jaar de KNZB-afdracht zal worden betaald.
Bij het niet nakomen van de contributie-verplichting behoudt de vereniging zich het recht voor, de incasso van de verschuldigde contributie in handen te geven van een incasso-bureau. Alvorens hiertoe over te gaan, zal je over het voornemen van het bestuur schriftelijk geïnformeerd worden. De uit de incasso voortvloeiende kosten zullen op jou worden verhaald.

Opzeggen:
Opzeggen van de lidmaatschap is alleen mogelijk in de eerste 2 maanden van elk kwartaal. De beëindiging van het lidmaatschap zal dan per de eerstvolgende kwartaal ingaan. (opzeggen in januari c.q. februari resulteert in een beëindiging per 1 april, opzeggen in april of mei resulteert in een beëindiging per 1 juli etc.)
Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap zal deze met een kwartaal worden verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

Contactgegevens:
Emiel Deinum
E-mail: secretaris@zvmiddelse.nl

Algemene mutaties:
Algemene mutaties, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wijziging rekeningnummer etc. moeten kenbaar gemaakt worden aan de penningmeester.